Početna O nama Naši objekti Cenovnik Kontakt

GALERIJA

BIOHEMIJA HEMATOLOGIJA imunohemija mikrobiologija pcr
 

BIOHEMIJSKA LABORATORIJALaboratorija urina Đ

 


U okviru biohemijske laboratorije radi se veliki broj parametara, rangiranih po oblastima rada.

Metabolizam šećera - glukoza, C-peptid, Insulin, oralni test opterećenja glukozom i HbA1c.

Belančevine - albumin, ukupni proteini, ukupni globulini, CRP (C-reaktivni protein),  ASTO (antistreptolizin O), IgG (imunoglobulin G), IgM (imunoglobulin M), IgA (imunoglobulin A), RF (reuma faktor), C3c i C4 (komponente komplementa), mikroalbuminurija, alfa1-mikroglobulin, beta2-mikroglobulin i elektroforetsko razdvajanje proteina.

Lipidni status - holesterol, HDL (lipop
roteini velike gustine) i LDL (lipoproteini niske gustine), TG (trigliceridi), APO A-1 i APO B (apolipoprotein A-1 i B).
 

Enzimi - ALT (alanin aminotransferaza), AST (aspartat aminotransferaza), Gama-GT (gama glutamin transferaza), ALP (alkalna fosfataza), ACP (kisela fosfataza ukupna), ACPP (kisela fosfataza prostatična), CK (kreatin kinaza), CK-MB (MB izoenzim kreatin kinaze), LDH (laktat dehidrogenaza), alfa i pankreasna amilaza, lipaza, holinesteraza i ACE (angiotenzim konvertujući enzim).

Metabolizam gvožđa - gvožđe, TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) i UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa), feritin, vitamin B12, folati, transferin, haptoglobin i eritropoetin.

Elektroliti i mikroelementi - kalijum, natrijum, hloridi, magnezijum,
fosfor i kalcijum

Metaboliti
- urea, kreatinin, mokraćna kiselina i bilirubin (ukupni i direktni).

Ostalo -  troponin I i T, homocistein i bikarbonati.
 

 

Biohemijska laboratorija

Obeležavanje uzoraka

Trijaža uzoraka

Olympus AU400, automatski analizator
Olympus AU400, automatski analizator

Hitachi 902, automatski analizator

  Za većinu analiza neophodna je pravilna priprema pacijenta, jer od toga zavisi tačnost laboratorijskih rezultata.

Pravilna priprema pacijenta
podrazumeva uzimanje uzorka natašte (na prazan stomak), ujutru između 8-10h i 12 sati posle poslednjeg obroka.

Pored pravilne pripreme pacijenta važni su i podaci o starosnom dobu, vremenu uzimanja uzorka (cirkadijalni ritam), fazi ciklusa ili nedelji trudnoće, postojećim oboljenjima, uzimanju leka, kako bi se odabrala odgovarajuća referentna oblast i dobila pravilna informacija o optimalnom doziranju.

Biohemijske analize se izvode standardnim metodama na analizatorima renomiranih svetskih proizvođača koji imaju visok stepen pouzdanosti i automatizovanosti čitavog procesa, tako da se rezultati dobijaju u toku istog dana:

1. Olympus AU400, Olympus

2. Hitachi 902, Roche/Hitachi

3. Screen Lyte, Hospitex

 


Medicinske indikacije

Metabolizam šećera

  - Glukoza - praćenje metabolizma ugljenih hidrata.
  - C-peptid - ima razn
e uloge u sintezi i fukcionalnosti insulina. Određivanje C-peptida omogućava procenu unutrašnjih insulinskih sekretornih rezervi kod pacijenata sa dijabetes melitusom i smatra se pouzdanim indikatorom lučenja insulina od određivanja samog insulina.
  - Insulin -
glavni efekat delovanja insulina je smanjenje koncentracije glukoze u krvi. Povećanje glukoze u krvi iznad određene vrednosti je signal za lučenje insulina. Ubrzava unošenje glukoze u ćelije jetre, mišića i masnog tkiva i njeno dalje metabolisanje.
  - Oralni test opterećenja glukozom -
koristi se u dijagnostici poremećaja metabolizma glukoze i ispitivanju sposobnosti regulacije nivoa glukoze u krvi. Prati se glikemija, u određenim vremenskim intervalima (30, 60, 90, 120, 180 minuta) nakon uzimanja propisane količine glukoze.
  -
HbA1c
- nivo HbA1c je u korelaciji sa prosečnim nivoom glukoze u krvi prethodnih 2-3 meseca. Zbog toga omogućava mnogo pouzdanije informacije u praćenju glikemije nego pojedinačno određivanje glukoze.

 Belančevine
- Proteini - dijagnoza i tretman različitih oboljenja uključujući jetrena, bubrežne ili koštane srži, kao i metabolička i nutriciona oboljenja.
- Albumin - poremećaji metabolizma proteina.
  - CRP - protein akutne faze, povećan u inflamaciji
  - ASTO - ASO antitela su nađena u serumima pacijenata kao odgovor na infekciju hemolitičkim streptokokom grupe A, C ili G. Visok tita
r anti-ASO antitela je prisutan u serumu pacijenata sa reumatskom groznicom i glomerulonefritisom. Titar anti-ASO antitela treba pratiti u periodu od 4 do 6 nedelja, svake druge nedelje.
  -
RF - dijagnoza i praćenje pacijenata sa reumatskim bolestima, posebno reumatoidnog artritisa.
   Imunoglobulini su produkti B ćelija. Postoji pet osnovnih klasa: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD.
   - IgG - najzastupljeniji od svih imunoglobulina u serumu. Ima značajno antivirusno i antibakterijsko dejstvo, kao i izrazitu sposobnost opsonizacij
e i neutralizacije toksina.
   - IgA - posebno efikasna antitela u obezbeđivanju antimikrobne zaštite različitih sluzokoža.
   - IgM - prisutan u citoplazmi i na površini B ćelija u raznim fazama sazrevanja. To je antitelo koje aktivisane B ćelije prvo stvaraju u primarnim odgovorima antitela.
   - IgE - klasa koja sadrži klasična anafilaktična antitela značajna za reakciju preosetljivosti tipa I (alergijska reakcija).
  - C3c i C4 - komponentne komplementa. Sistem komplementa čine oko 20 različitih proteina koji imaju raznu ulogu u procesu inflamacije. Određivanje C3 se koristi za dijagnoszu i praćenje zapalenjskih procesa različite etiologije. C4 se prvenstveno određuje za procenu toka hipokomplementarnih stanja.
  - Mikroalbuminurija - određivanje albumina u drugom jutarnjem urinu ili 24h urinu. Od koristi je za ranu detekciju poremećaja bubrežne funkcije.
  - α1-mikroglobulin - određuje se u drugom jutarnjem urinu ili 24h urinu. Koristi se kao marker za dijagnozu rane faze tubularno-intersticijske
nefropatije.
  -
β2-mikroglobulin - određuje se u serumu, drugom jutarnjem urinu i 24h urinu. Koristi se kao test za procenu tubularne funkcije bubrega. Povećan je u serumu u svim stanjima povezanim za aktivaciju imunog sistema.
  - Elektroforetsko razdvajanje proteina -
serumski proteini se razdvajaju na frakcije (albumin, α1-globulini, α2-globulini, β-globulini i γ-globulini). Koristi se u dijagnostici maligniteta, naročito hematopoetskih neoplazmi (detekcija monoklonskih gamapatija).

 Lipidni status
- Holesterol - predstavlja samo osnovnu informaciju za dalja laboratorijska ispitivanja metabolizma lipoproteina (HDL, LDL i trigliceridi). Holesterol predstavlja esencijalnu komponentu ćelijskih membrana i lipoproteina, a takođe je i prekursor za sintezu steroidnih hormona i žučnih kiselina.
  - HDL-holesterol - nizak HDL predstavlja faktor rizika koji je nezavisan od koncentracije ukupnog holesterola. Određivanje HDL-holesterola se koristi za rano prepoznavanje rizika za aterosklerozu.
  - LDL-holesterol - visok nivo LDL-a je povezan sa povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti.
  - TG - klinički se određivanje TG koristi u klasifikaciji genetskih i metaboličkih oboljenja i u proceni rizika ateroskleroze i koronarnih arterijskih oboljenja.
  - APO A-1 i APO B - kvantitativno određivanje apolipoproteina A-1 i B je u svrhu procene rizika razvoja ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja.

 Enzimi
  - ACP/ACPP - povišena ACP može da se nađe u serumu muškaraca sa karcinomom prostata i korisna je za procenu stanja bolesti. Određivanje prostatične ACP se koristi u proceni remisije ili povratka maligniteta prostate i proceni efikasnosti razli
čitih režima tretmana. Fiziološki je povećana kod dece u periodu intenzivnog rasta.
  - CK/CK-MB - merenje CK se primarno koristi u dijagnozi i tretmanu infarkta mi
okarda i kao najosetljivijeg pokazatelja oštećenja mišića. Proporcionalno povećanje CK-MB frakcije je u izvesnom stepenu zavisno od veličine oštećenja miokarda.
  - LDH - visoka specifičnost enzima nalazi se u jetri, sr
čanom mišiću, bubrezima i eritrocitima. Glavna uloga ukupne LDH se sastoji u detekciji malih oštećenja tkiva.
  - Amilaza - oboljenja kod kojih dolazi do povećanja alfa-amilaze u plazmi su akutni pankreatitis, parotitis, alkoholizam, renalna insuficijencija, virusni hepatitis i trauma gornjeg abdomena.
  - Pankreasna amilaza - dijagnoza i praćenje akutnog i hroničnog zapaljenja pankreasa. Smatra se organ specifičnim enzimom.
  - Lipaza - određivanje lipaze u serumu i plazmi isključivo se koristi za otkrivanje pankreasnih poremećaja i to najčešće pankreatitisa.
  - Holinesteraza - nivoi holinesteraze u serumu mogu da budu korisni kao indikator trovanja insekticidima, detekciju pacijenata sa atipičnim formama enzima ili kao test za funkcije jetre. Određivanje holine
steraze se preporučuje kao preoperativni skrining kako bi se identifikovali pacijenti kod kojih postoji povećan rizik od komplikacija.

  - ACE - dijagnoza i praćenje sarkoidoze, respiratornog distres sindroma kod nedonoščadi, tuberkuloze odraslih i mnogobrojnih patoloških stanja pluća i jetre.
  - ALT - kontrola stanja jetre, srca, mišica, unutrašnjih organa.
- AST - praćenje hepatobilijarnih oboljenja, infarkta miokarda i oštećenjima skeletnih mišića.
- Gama-GT - povišena kod pacijenata sa infektivnim hepatitisom, masne jetre, u akutnom i hroničnom pankreatitisu i kod pacijenta koji uzimaju antikonvulzivne lekove (fenitoin i fenobarbital).
- Alkalna fosfataza (ALP) - povišen nivo može da bude kod primarnih oboljenja kostiju (osteomalacija, intoksikacija vitaminom D i primarnih tumora kostiju), kao i kod sekundarnih oboljenja kostiju (metastaze, multipli mijelom, akromegalija, renalna insuficijencija, hipertiroidizma, ektopične osifikacije, sarkoidoze, tuberkuloze kostiju ili fraktura). Fiziološki povećana kod dece u periodu intenzivnog rasta i kod trudnica.

 Metabolizam gvožđa
  - Gvožđe
- učestvuje u različitim vitalnim procesima u organizmu, kao što su transport i prenos kiseonika do ćelija.
Nivo gvožđa se određuje u sklopu dijagnostike i praćenja anemija, ali i poremećaja na nivou jetre, bubrega i gastrointestinalnog trakta.
  - UIBC (unsaturated iron binding capacity) - nezasićeni ili latentni kapacitet vezivanja gvožđa.
  - TIBC (total iron binding capacity) - ukupni kapacitet vezivanja gvožđa, tj. maksimalna koncentracija gvožđa koju proteini seruma mogu da vežu.
  - Feritin - serumski feritin je osetljivi pokazatelj stanja deponovanog gvožđa u organizmu. Vrednost feritina u serumu ispod 10 μmol/L ukazuje na anemiju deficit gvožđa, dok je kod hroničnih bolesti nivo feritina povećan. Serumski feritin je povećan i kod aplastične, sideroblasne i hronične hemolitičke anemije.
  - Transferin - dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i praćenje poremećaja metabolizma gvožđa različite etiologije.
  - Haptoglobin - glikoprotein koji ireverzibilno vezuje hemoglobin i koristi se za dijagnozu i praćenje hemolitičkih bolesti.
  - Eritropoetin -
glikoproteinski hormon koji se uglavnom luči u bubrezima i jetri i reguliše proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritropoezu. Koristi se za lečenje anemija kod ljudi.
  - Vitamin B12 - ljudi dobijaju vitamin B12 isključivo iz hrane životinjskog porekla (meso, jaja, mleko) i organizam vrlo ekonomično koristi svoje zalihe. Deficijencija vitamina B12 se manifestuje per
nicioznom anemijom i neurološkim poremećajima.
  - Folati - sa vitaminom B12, folati su bitni za sintezu DNK koja je neophodna za sazrevanje normalne crvene krvne loze. Deficijencija folata izaziva makrocitnu anemiju.

 Elektroliti i mikroelementi
  -
Kalijum/natrijum/hloridi - elektroliti utiču na većinu metaboličkih procesa. Imaju ulogu održavanja osmotskog pritiska i hidratacije različitih telesnih tečnosti i odgovarajućeg pH u organizmu i u regulaciji odgovarajućih srčanih i mišićnih funkcija.
  - Magnezijum - predstavlja neophodan faktor u mnogim enzimskim reakcijama i integralni je deo meta
loenzima, aktivator u glikolizi, ćelijskoj resorpciji i transmembranskom transportu kalijuma. Metabolički je usko vezana za metabolizam kalcijuma.
  - Kalcijum - određivanje kalcijuma se koristi u dijagnozi i tretmanu paratiroidnih oboljenja, hroničnih renalnih oboljenja, uro
litijaze i tetanije.
  - Fosfor -
određuje se u sklopu praćenja i dijagnostike poremećaja u metabolizmu vitamina D, PTH (paratireoidni hormon), malapsorpcije, bubrežnih bolesti itd.

 
Меtaboliti
  - Urea - završni proizvod metabolizma proteina i aminokiselina. U diferencijalnoj dijagnozi funkcije bubrega najčešće se vrši određivanje uree i kreatinina u serumu, zajedno.
  - Kreatinin - metabolički proizvod kreatinina i fos
fokreatina iz mišića. Merenje kreatinina se koristi u dijagnozi i tretmanu bubrežnih oboljenja.
  -
Mokraćna kiselina - glavni proizvod katabolizma purina. Najveće stvaranje mokraćne kiseline se odigrava u jetri i ona se eliminiše bubrezima pri čemu «pool» mokraćne kiseline u organizmu predstavlja ravnotežu između sinteze i eliminacije.
  - Ukupni/direktni bilirubin - nastaje nizom re
akcija iz hemoglobina u jetri. Povećanje koncentracije bilirubina u krvi ima za posledicu pojavu žute boje kože, odnosno žutice.
  Centrifuga sa hlađenjem

 

Elektronske centrifuge za obradu uzoraka

 

ScreenLyte (Hospitex), aparat za litijum

 

Scanion (Hospitex), aparat za elektroforezu
Scanion (Hospitex), aparat za elektroforezu

 

Kontrola rezultata


 Ostalo
  - Troponin I
i T - zajedno sa troponinom C čine troponinski kompleks koji, uz pomoć jona kalcijuma, reguliše mišićne kontrakcije tako što kontroliše interakcije između aktina i miozina u mišićnim vlaknima. Srčani troponin I i T su veoma osetljivi i specifični indikatori oštećenja srčanog miokarda. Njihovo određivanje u krvi pomaže da se diferencira nestabilna angina od infarkta kod pacijenata sa prisutnim bolom u grudima. Važno je naglasiti da su srčani troponini markeri oštećenja srčanog mišića, uopšte, a ne samo srčanog oštećenja izazvanog infarktom.
  - Homocistein -
aminokiselina koja se normalno nalazi u svim ćelijama u malim količinama. Nastaja demetilacijom metionina, esencijalne aminokiseline koja se u organizmu ne može sintetisati, nego se unosi hranom. Ako je poremećen metabolizam homocisteina, bilo zbog defekta enzima ili deficijencije potrebnih kofaktora u ćelijama, homocistein se akumulira u ćelijama i transportuje u cirkulaciju. Utvrđeno je da je povećan nivo homocisteina povezan sa povećanim rizikom od bolesti koronarnih arterija, udara (kapi) i tromboembolije (začepljenja vena) kod ljudi koji imaju normalan nivo holesterola.
  - Bikarbonati - služe za dijagnostiku poremećaja acido-bazne ravnoteže. Povećane vrednosti se javljaju kod kompenzovane respiratorne acidoze i metaboličke alkaloze, a snižene vrednosti kod kompenzovane respiratorne alkaloze i metaboličke acidoze.


Aktuelne cene svih laboratorijskih usluga možete pogledati u našem cenovniku.

[vrh strane]


LABORATORIJA URINA BIOHEMIJSKA LABORATORIJA Î

 

Kvalitativna analiza urina sastoji se od makroskopskog pregleda koji se izvodi pomoću test traka i mikroskopskog pregleda sedimenta. Imajući u vidu da se poremećaji funkcija bubrega i urinarnog trakta manifestuju promenom sastava urina, analiza urina je koristan skrining kod asimptomatkih pacijenata.

Za kvalitativnu analizu uzima se svež, prvi jutarnji urin. Prvi jutarnji urin je pogodan za kvalitativnu analizu, jer se dovoljno dugo zadržao u mokraćnoj bešici i njegov sastav ne zavisi od dnevnih varijacija u uzimanju hrane i tečnosti, kao ni od fizičke aktivnosti.


Da bi se dobili validni rezultati mora se ispoštovati procedura prikupljanja uzorka urina za svaki uzorak urina.

 

 

Laboratorija urina

               Sakupljanje srednjeg mlaza prvog jutarnjeg urina

Neophodno je uzeti srednji "čist" mlaz da bi se izbegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama oko uretre i sa ruku.
Za uzimanje uzorka upotrebite sterilnu čašu za urin, koju možete dobiti u našoj laboratoriji ili kupiti u apoteci.
1. Temeljito operite i osušite ruke.
2. Skinite poklopac sa čaše i odložite ga na stranu tako da spoljna strana leži na podlozi.
3. Operite vašu urogenitalnu regiju (mokraćno-polni organi) i obrišite čistim ubrusom ili peškirom.
4. Ispustite malu količinu urina u WC šolju, jer početni mlaz može biti kontaminiran bakterijama sa kože ili iz otvora uretre.
5. Srednji mlaz izmokrite u čašu za prikupljanje urina. Čaša treba da bude napunjena izmedju 1/2 i 2/3 zapremine.
6. Stavite poklopac i dobro ga pričvrstite i ne zaboravite da dobro operete ruke nakon sakupljanja uzorka urina.
Urin bi trebalo u roku od 2h dostaviti laboratoriji.
 

Urini

  Za kvantitativnu analizu mora se uzeti ukupna zapremina urina izlučena u toku 24h.

          Sakupljanje 24h urina

Tokom 24h s
akupljanja urina i trebalo bi da popijete najmanje 6 caša od po 250 mL vode (1,5 L). Urin možete sakupljati u plastične boce ili kontejnere od 2 ili 3 L.

  1. Ujutro, najpre kompletno ispraznite bešiku, ODBACITE sav urin.
  2. Sakupite SVE uzorke urina tokom ostatka dana, večeri i noći, za vreme celog 24h perioda i pridodajte prethodnom u plastičnu bocu.
  3. Tačno 24 sata kasnije, kompletno ispraznite Vašu bešiku i sav urin pridodajte prethodnom. Ovo je poslednji uzorak koji kompletira Vašu 24h količinu urina.

 


Aktuelne cene svih laboratorijskih usluga možete pogledati u našem cenovniku.
[vrh strane]


Copyright © HEXALAB 2008. All Rights Reserved. Web design by Hexalab IT